สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย

ตั้งเมื่อประมาณปี  พ.ศ.2477 มีการก่อสร้างเป็นเรือนไม้สองชั้น มีบันไดขึ้น 2 ด้าน  เมื่อปี พ.ศ.2510 อายุการใช้งาน 42 ปี เกิดการชำรุด จึงได้ขออนุมัติจำหน่ายและได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2552 ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน เป็นเงิน 17 ล้านบาท
 

สภ.กันทรวิชัย   ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 3 ตำบลโคกพระ  อำเภอกันทรวิชัย  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 16 กม. 

       - ทิศเหนือ         จรด สภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
       - ทิศใต้            จรด สภ.เมืองมหาสารคาม  และ สภ.เขวาใหญ่
       - ทิศตะวันออก   จรด สภ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
       - ทิศตะวันตก     จรด สภ.นาสีนวน

พื้นที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบ  5 ตำบล  รวม  86 หมู่บ้าน 
    1) ตำบลโคกพระ
    2) ตำบลศรีสุข
    3) ตำบลคันธารราษฏร์
    4) ตำบลขามเฒ่าพัฒนา
    5) ตำบลท่าขอนยาง

องค์การท้องถิ่น ประกอบด้วย

   1.เทศบาล 2 แห่ง

         - เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

         - เทศบาลตำบลโคกพระ

   2. อบต.4 แห่ง

        - อบต.โคกพระ

        - อบต.คันธารราษฎร์

        - อบต.ขามเฒ่าพัฯฒนา

        - อบต.ศรีสุข

ประชากร

มีประชากรทั้งหมด  40,664  คน

     - ชาย     20,141   คน   

     - หญิง    20,523  คน

     - ประชากรแฝงประมาณ  30,000 คน

ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ,ค้าขาย และนับถือศาสนาพุทธ

ปัจจุบันมีอัตรากำลังพลจริงรวม   91    นาย
     - ชั้นสัญญาบัตร      จำนวน        41    นาย        .     (มาช่วยราชการ 1 นาย) (ไปช่วยรายการ 1 นาย)
     - ชั้นประทวน         จำนวน         50    นาย         .     (มาช่วยราชการ 1 นาย) (ไปช่วยราชการ 2 )

รวมกำลังพลที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด 91 นาย

จำนวนข้าราชการ 1 คน    ต่อพื้นที่ 1.92 ตารางกิโลเมตร

จำนวน ประชากร 480 คน ต่อพื้นที่ 1.92 ตารางกิโลเมตร

ที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ มค.199 ตั้งอยู่บ้านโคกพระ หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 3  ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 
1 งาน  81.3  ตารางวา

สิ่งปลูกสร้าง
  1. อาคารที่ทำการ สภ.กันทรวิชัย  จำนวน  1  หลัง
  2. บ้านพัก ผกก.    จำนวน  1  หลัง
  2. บ้านพักสารวัตร  จำนวน  2  หลัง
  3. เรือนแถวชั้นประทวน  จำนวน 5 หลัง  


ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ตั้งแต่ได้รับการยกระดับฐานะตั้งแต่ปี พ.ศ.2542
 

                1. พ.ต.อ.นรินทร์  เทพบุตร                ปี พ.ศ.2542-2544

                2. พ.ต.อ.สุวิทย์   โพธิ์หล้า                 ปี พ.ศ.2544-2545

                3. พ.ต.อ.พงษ์ศิริ  สวนแก้ว                ปี พ.ศ.2545-2546

                4. พ.ต.อ.โกสินทร์  จิตต์บุญธรรม        ปี.พ.ศ.2546-2548

                5. พ.ต.อ.พงศธร  สิทธิสาร                 ปี พ.ศ.2548-2550

                6. พ.ต.อ.สุรศักดิ์  นาถวิล                  ปี พ.ศ.2550-2552

                7. พ.ต.อ.ณัฐพล  มิ่งพันธ์                  ปี พ.ศ.2552-2554

                8. พ.ต.อ.ธนกิตติ์  บูรณะบุตร             ปี พ.ศ.2554-2556

                9. พ.ต.อ.ณัฐชัย  คงบุญ                    ปี พ.ศ.2556-2557

               10. พ.ต.อ.เศกสรร  สุขประเสริฐ           ปี พ.ศ.2557-2559

               11.พ.ต.อ.วีระเดช  เลขะวรกุล              ปี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน