สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
งานสอบสวน

พ.ต.ท. ประสิทธิ์ นามวิเศษ
สว.(สอบสวน)สภ.กันทวิชัย

พ.ต.ต. สมภพ สุขวิชัย
สว.(สอบสวน)สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.อ. ชูชาติ ไชยสมคุณ
รอง สว.(สอบสวน)สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.ต. จิรศักดิ์ สิงวะราช
รอง สว.(ป.)สภ.กันทวิชัย

ด.ต. ไกรวิทย์ สุวรรณเพ็ง
ผบ.หมู่(สส.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ทองพูน นามมุสลิม
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ธรรมนูญ โพธิ์สิงห์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ธีระชัย คำภิรมย์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. บัลลังค์ พลเรือง
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. บุญธรรม ศรีอุทา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ศิริพงษ์ เทศพรม
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. สมคิด ภูดินดาน
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. สมดี แสนชัย
ผบ.หมู่(คผศ.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. สมปอง แก้วบุญ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. อุดร รักษาภักดี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. มนูญ วิชาฮาต
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.กันทรวิชัย