สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
งานกำลังพล

ร.ต.อ.หญิง มลฤดี นาทันรีบ
งานธุรการและกำลังพล

ร.ต.อ.หญิง ปัทมา ภููผานี
งานธุรการและกำลังพล

ร.ต.ต. สุคนธ์ เนื่องคันธีร์
ส่งกำลังบำรุง (กบ.)

ด.ต. สายพันธ์ จันทะกล
ส่งกำลังบำรุง (กบ.)