สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

    1. ถวายอารักขารักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์

    2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีภาคเอกชน ชุมชม อาสาสมัครเข้ามามีส่่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

    3. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ สังคม ปลอดจาก อบายมุข ยาเสพติด สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย โดย มุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข

    4. พัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นที่พึ่งของประชาชน

    5. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม

    6. เสริมสร้างการทำงานแบบมืออาชีพให้กับข้าราชการตำรวจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม

    7. เตรียมความพร้อมบุคลากรและหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    8. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานทุกมิติ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ

    9. การทำงานเป็นทีม ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด่านสวัสดิการและครอบครัว

    10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดหลักปฏิบัติตามปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"