สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นโยบาย / วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

" สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ บริการประชาชนด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน "